Plugin by Bonus Poker Codes

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

1. นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ         ผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นางสาวศิริพร  ทิพย์สิงห์                 หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

3. นายสิริชัย  เอี่ยมสอาด                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. นายพงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5. นางสาวสุภัทรา  โกษะโยธิน             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. นางสาวศิริพร  ทิพย์สิงห์                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7. นายพรชัย  ก.ศรีสุวรรณ                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

8. นายธัญพิสิษฐ์  พันธ์ทองดี              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

9. นายวรวุฒิ  วรนิมมานนท์                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10. นางสาวณัฐศิกา  มูลวิเศษ             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

11. นายโสภณ  สอนวิทย์                    หัวหน้าทะเบียน

12. นายวรวุฒิ  วรนิมมานนท์               หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

13 นางยุพาวดี  นุตะมาน                     หัวหน้างานห้องสมุด

14. นางสาวสุภัทรา  โกษะโยธิน            หัวหน้างานนโยบายและแผน

15. นางสาวกิตติยา  รัศมีแจ่ม              หัวหน้างานจัดตารางสอน

16. นางสาวธนัญญา  คนอยู่                 หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา

17. นายกวี  ชื่นตา                              หัวหน้างานวัดผล

Wednesday the 29th.
Joomla Extensions