Plugin by Bonus Poker Codes

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนที่โรงเรียนมัธยมสาธิต

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 โทร. 02-473-7000 ต่อ

เบอร์ภายใน

รายละเอียด

2600

งานธุรการ

2601

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2602

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (มัธยม)

2603

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (มัธยม)

2604

งานทะเบียนและวัดผล

2605

งานปกครอง

2606

ห้องพยาบาล

2607

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

2608

กลุ่มสาระภาษาไทย

2609

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

2610

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2611

งานแนะแนวและห้องสมุด

2612

กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี

2613

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2614

กลุ่มสาระศิลปะ

2615

งานวิชาการ

 

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Saturday the 22nd.
Joomla Extensions