Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ซื้อ ชุดอปกรณ์เครื่อ งแต่งกาย โดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๖ ล้อ จำนวน ๑๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ๋อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เ ครื่อ งดนตรีไทย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กันายน 2560) เขียนโดย Administrator 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กันายน 2560) เขียนโดย Administrator 97
Friday the 22nd.
Joomla Extensions