Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ซื้อ ชุดอปกรณ์เครื่อ งแต่งกาย โดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๖ ล้อ จำนวน ๑๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ๋อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เ ครื่อ งดนตรีไทย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กันายน 2560) เขียนโดย Administrator 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กันายน 2560) เขียนโดย Administrator 48
Monday the 19th.
Joomla Extensions