Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดห้องเสริมทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบสมัครสอบโรงเรียนสาธิต จำนวน๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิ'สด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมครูโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จํานวน ๗ ลัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 31
ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ซื้อ ชุดอปกรณ์เครื่อ งแต่งกาย โดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๖ ล้อ จำนวน ๑๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย Administrator 133
Thursday the 13th.
Joomla Extensions