Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๒๙ ชุด โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ๑ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑๘ คัน โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบ้ติการฟิสิกส์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เขียนโดย Administrator 0
Tuesday the 26th.
Joomla Extensions