Plugin by Bonus Poker Codes

พระประธานประจำโรงเรียน

               เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมครบ 7 วันแล้ว   ในสัปดาห์ที่ 4  ได้เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิในเรือน แก้ว ซึ่งเทวดานิมิตรขึ้นถวาย ทรงพิจารณาพระปริยัติ พระไตรปิฎก ณ เรือนแก้วนั้นตลอดระยะเวลา 7 วัน สถานที่นั้นอันตั้งอยู่ ณ ทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ) แห่งต้นพระศรีมหาโพธิ จึงได้นิมิตรมหามงคลนามว่า รัตนฆรเจดีย์

               อนึ่ง ในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา    กล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับเสวยวิมุตติสุข   ณ    ต้นพระศรีมหาโพธิพฤกษ์ ใน สัปดาห์ที่ 1 ประทับยืนถวายเนตร ณ อนิมิสเจดียสถาน ในสัปดาห์ที่ 2 เสด็จเดินจงกรม  ณ  รัตนจงกรมเจดีย์ ในสัปดาห์ที่ 3 

นั้น พระฉัพพรรรรังสี ก็ยังมิได้โอภาสออกจากพระวรกาย จนในสัปดาห์ที่ 4 เมื่อเสด็จประทับนั่งขัดสมาธิทรงพิจารณาธรรมใน วรกาย จนในสัปดาหืที่ 5 เมื่อเสด้จประทับนั่งขัดสมาธิทรง    พิจารณาธรรมในเรือนแก้วพระฉัพพรรณรังสีทั้ง    6    ประการจึง โอภาสออกมาจาก พระวรกายแล้วแล่นไปในทศทิศ พระประวัติตอนนี้ ถือเป็นนิมิตรอันประเสริฐ จึงมีผู้นำมาสร้างพระพุทธรูปขึ้นปางหนึ่งเรียกว่า ปางเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางเรือนแก้ว อยู่ในพระอริยบถนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันวางบนพระเพลา (ตัก) บางแห่งสร้างเป็นแบบขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว

               วัตถุประสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เดิมจะสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แต่ ท่าน ผ.อ.เจียม ศักดิ์ คงสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมัยนั้น มีความเห็นว่าควรสร้างขนาดใหญ่ให้เป็นพระประธานประจำโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพระ พุทธศาสนาจะดีกว่า จากนั้นจึงมอบหมายให้ อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ไปดำเนินการเลือกแบบในการจัดสร้าง จึงเห็นว่าพระ พุทธรูปปางเรือนแก้ว ตามแบบอย่างวัดบวรนิเวศวิหาร มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก ยังไม่มีใครเคยสร้าง จึงได้ให้โรงหล่อ จ. นครปฐมเป็นผู้หล่อให้ มีพิธีเททองในวันมาฆบูชา ปี 2547 จนเป็นพระเสร็จสมบูรณืเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 จากนั้นได้มีพิธี สมโภชพระพุทธรูปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 โดยพระพุทธวรญาณเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส เป็นประธานในการสมโภช ณ ห้องจริยธรรม เจียมศักดิ์ คงสงค์ สุริยาคาร ชั้น 4 ต่อมาในวันที่ 5 พฤษจิกายน 2547 ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยได้รับ ประทาน จามสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จำนวน 12 องค์ ดดยมีพระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็น ประธานฝ่ายสงฆ์

               จากวันนั้นถึงวันนี้ ทุกเช้าของทุกวันจะมีนักเรียนขึ้นไปสวดมนต์นั่งสมาธิ    จนเป็นกิจวัตร จนเป็นภาพที่เห็นจนชินตา โดย เฉพาะวันพระจะมีการทำบุญตักบาตร และนิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตตาหารเช้า...อยู่เช่นนี้มิเคยขาด... 

Sunday the 23rd.
Joomla Extensions