Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ!! กำหนดให้นักเรียนรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 เขียนโดย Administrator 22
ประกาศ!! โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ขอเลื่อนการซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรีย เขียนโดย Administrator 175
ประกาศ!! เลื่อนการเปิดเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Administrator 379
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 1730
ประกาศมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 665
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 192
แจ้งเรื่องการรับเอกสารการจบของทางโรงเรียนของนักเรียน ม.3 และ ม.6 เขียนโดย Administrator 236
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที' ๑ ห้องเรียนพิเศษ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียน เขียนโดย Administrator 81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 1471
ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563 เขียนโดย Administrator 125
Saturday the 30th.
Joomla Extensions