Plugin by Bonus Poker Codes

ประกาศ การมอบรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ การมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 และประสบปัญหาด้านการเงิน สามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ตามรายละเอียดในประกาศ โดยนักเรียนสามารถพิมพ์แบบฟอร์มหรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียนและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนำส่งที่ อ.อมรรัตน์ (อ.เอ) ที่ห้องปกครอง ชั้น 1 อาคาร 18

Tuesday the 18th.
Joomla Extensions