Plugin by Bonus Poker Codes

ประกาศเรียกลำดับสำรองเพื่อรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

1. รายชื่อลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     รายชื่อลำดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องทั่วไปและห้องพิเศษ 

 

 2. กำหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง

    ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 18 ชั้น 1 (ถ้าไม่มาประชุมและดำเนินการมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)


3. รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.1. หลักฐานการรายงานตัว

    3.1.1 ใบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

         (กรณีนักเรียนยังไม่ได้ใบ ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม โรงเรียนจะเรียกเก็บภายหลัง)

    3.1.2 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และชื่อนักเรียน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

    3.1.3 รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป


4. การดำเนินการรายงานตัวนักเรียน

    4.1.1 นำหลักฐานการมอบตัวมาให้ครบ

    4.1.2 ผู้ปกครองที่มอบตัวนักเรียน จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียน ยกเว้น บิดา มารดา และผู้ปกครองต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าคณะกรรมรับมอบตัว

    4.1.3 ผู้ปกครองที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียน

    4.1.4 ชำระเงินตามรายการต่าง ๆ ให้ครบ


5. การชำระเงิน

    ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นเงิน  16,500 บาท 

       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) เป็นเงิน 29,000 บาท

 

Tuesday the 15th.
Joomla Extensions