Plugin by Bonus Poker Codes

วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมวันเกียรติยศ  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม >>ภาพกิจกรรม<< 


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ได้จัดโครงการวันเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  โดยในปีนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 16 คน  ดังนี้


1.รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ

      ด.ญ.พีชนก       จิตติวัฒนานุกุล   ชั้น ม.3/1    เกรดเฉลี่ย  3.98

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง GIFTED

      ด.ช.กมลวุฒิ      ภู่รัตน์             ชั้น ม.3/4    เกรดเฉลี่ย  3.90

1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

      น.ส.ฉันฐรัฐ       ศักดิ์สมานชัย     ชั้น ม.6/1    เกรดเฉลี่ย  3.94

      นายพีรพงศ์       ช้างเงิน           ชั้น ม.6/2    เกรดเฉลี่ย  3.94

1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)

      น.ส.ปวีณา        ศุภสาธิต                   ชั้น ม.6/3    เกรดเฉลี่ย  3.89

1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

      น.ส.ชุลีพร        แสนนาใต้        ชั้น ม.6/4    เกรดเฉลี่ย  3.67


2.รางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา

2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     ด.ญ.สุพิชชา      จิตร์นิยม          ชั้น ม.3/1   

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     น.ส.สิรินทรา     จิตร์นิยม          ชั้น ม.6/1   


3.รางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์

      น.ส.ฉัตรนารี     ธนะปัญโญ       ชั้น ม.6/1   


4.รางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม

      นายอรรณพ      สุขนันท์           ชั้น ม.6/1  


5.รางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

      น.ส.อัญวีณ์       คีรีรักษ์วัฒนา     ชั้น ม.6/1

      นายธวิน                   พันธุ์พึ่ง           ชั้น ม.6/3


6.รางวัลชนะเลิศขวัญใจนักเรียนฝ่ายชาย ประจำปีการศึกษา 2562

      นายภูรินท์        สมนึก             ชั้น ม.6/2

         

7.รางวัลชนะเลิศขวัญใจนักเรียนฝ่ายหญิง ประจำปีการศึกษา 2562

      น.ส.ธนนันท์      ทองย่อย                   ชั้น ม.6/2


8.รางวัลรองชนะเลิศนักเรียนฝ่ายชาย

    นายอัครวิทย์     ศรีเตชะ           ชั้น ม.6/1


9.รางวัลรองชนะเลิศนักเรียนฝ่ายหญิง

     น.ส.ฉัตรนารี     ธนะปัญโญ       ชั้น ม.6/1   

Friday the 10th.
Joomla Extensions