Plugin by Bonus Poker Codes

ประกาศ งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศ งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

           ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเห็นสมควรให้หลีกเลี่ยงการชุมนุม ประชุม หรือการรวมกลุ่มที่มีจำนวนคนอยู่กันอย่างหนาแน่น

          ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) จึงเห็นควรงดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถรับใบประกาศนียบัตร และใบ ปพ. ได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียน ชั้น 2 อาคาร 18 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.


Thursday the 9th.
Joomla Extensions