Plugin by Bonus Poker Codes

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพิเศษ (Gifted Program) รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเภทสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 

       - รายชื่อ ม.1 (หลักสูตรพิเศษ) 

         (แก้ไขห้องสอบใหม่ ห้องละ 20 คน)

 

     สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าห้องสอบ 

       1. บัตรสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพร้อมใบเสร็จค่าสมัครที่ ร.ร.สาธิต ออกให้
       2. ปากกาลูกลื่น
       3. ดินสอ 2B
       4. ยางลบ
       5. กบเหลาดินสอ


สายรถประจำทางที่ผ่าน

สาย 40, 56, 57, 149


 

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบมาเข้าแถว เวลา 08.30 น. เพื่อตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ
Saturday the 4th.
Joomla Extensions