Plugin by Bonus Poker Codes

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ไทย

คณิต

วิทย์

อังกฤษ

นายนพณัฐ  ประเสริฐวงษา

ม.3/1

 

100.00

 

 

เด็กหญิงภัทราพร  ดอกจันทร์

ม.3/1

90.00

 

 

 

เด็กหญิงพรชนก  จิตติวัฒนานุกุล

ม.3/1

   

77.50

 

เด็กชายปรมธร  ปาลเดชพงศ์

ม.3/3

     

96.00

 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

อังกฤษ

นายพีรพงศ์  ช้างเงิน

ม.6/2

 

85.00

75.50

60.00

 

นายภูรินท์  สมนึก

ม.6/2

77.00

 

 

 

 

นายธวิน   พันธุ์พึ่ง

ม.6/3

 

 

 

60.00

88.75

Wednesday the 12th.
Joomla Extensions