Plugin by Bonus Poker Codes

ประกาศให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียน 1/2563

     ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ได้กำหนดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในบางรายวิชาตามตารางเรียนที่แจ้งให้ทราบนั้น โรงเรียนขอให้นักเรียนเข้า Line กลุ่ม ตามระดับชั้น/ห้องเรียน โดยการสแกน QR Code เพื่อเข้า Line กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์

     เพื่อให้ระบบการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนได้จัดเตรียม E-mail ของ www.gmail.com สำหรับนักเรียนในการเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนไว้แล้ว โดยให้นักเรียนเข้าทำการยืนยัน E-mail ของแต่ละคนเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนผ่าน Google Meet และ Google Classroom ดังนี้


     ชื่อผู้ใช้ :   63mรหัสนักเรียน@bsru.ac.th

     พาสเวิร์ด : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

    (หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ม.1 และ  ม.4 ใช้เมล์ชื่อเดิมที่ใช้เรียนปรับพื้นฐาน)


 แอฟพลิเคชั่นสำหรับนักเรียนดาวน์โหลด

- Google Meet
- Google Classroom


✅ รายชื่อนักเรียนสำหรับเรียนออนไลน์

 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น 

 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 


 Thursday the 26th.
Joomla Extensions