Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียน 1/2557

ปฏิทินการดำเนินการ  ภาคเรียน 1/2557

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.2 มิ.ย.57

เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียน

จ.2 มิ.ย.57

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส.7 มิ.ย.57

มอบตัวนักเรียนประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียน

พฤ.19 มิ.ย.57

กิจกรรมวันไหว้ครู  ปฐมนิเทศ

ฝ่ายกิจกรรม

ส.14 มิ.ย. 57

เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

        -เข้าแถวเวลา  08.30 น.

        -เข้าชั้นเรียน   09.00. – 12.00 น.

โรงเรียน

พฤ.26 มิ.ย.57

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (08.00 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระภาษาไทย

อ.1 ก.ค.57

วันสถาปนาลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ฝ่ายกิจกรรม

พฤ.10 ก.ค.57

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.11 ก.ค.57

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

จ.14 ก.ค.57

หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียน

พ.16 ก.ค.57

ประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน

จ.21 ก.ค.57 – ศ.25 ก.ค.57

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.25 ก.ค.57

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ศ.8 ส.ค.57

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ศ.8 ส.ค.57

กิจกรรมวันแม่

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.29 ส.ค.57

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

*หมายเหตุ    ฝึกซ้อมกีฬาสี (16.30 น. – 18.00 น.)

 ระหว่างวันที่ จ.4 ส.ค.57  - ศ.29 ส.ค. 57

โรงเรียน

ศ.5 ก.ย.57

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

จ.22 ก.ย.57 – ศ.26 ก.ย.57

สอบปลายภาค

โรงเรียน

พ.1 ต.ค. – ศ.3 ต.ค.57

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

โรงเรียน

ส.4 ต.ค.57

ปิดภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียน

จ.3 พ.ย.57

เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียน

ส.8 พ.ย.57

มอบตัวนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Sunday the 23rd.
Joomla Extensions