Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2557

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  2/2557

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.3 พ.ย.57

เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียน

ส.8 พ.ย.57

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2557 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

พ.12 พ.ย.57

สอบธรรมศึกษา

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ส.15 พ.ย.57

เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์

โรงเรียน

ศ.5 ธ.ค.57

หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียน

พ.10 ธ.ค.57

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียน

พ.10ธ.ค.– ศ.12 ธ.ค.57

กีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์

โรงเรียน

จ.22 ธ.ค.– ศ.26 ธ.ค.57

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จ.22 ธ.ค.57– อา.25 ม.ค.58

จำหน่ายใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ศ.9 ม.ค.58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม

จ.19 ม.ค.58

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส.17 ม.ค. – อา.25 ม.ค.58

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.31 ม.ค. – อา.1 ก.พ.58

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. ,โรงเรียน

จ.9 ก.พ.- ศ.13 ก.พ.58

รับสมัครโควต้า ม.3

ฝ่ายวิชาการ

ส.7 ก.พ.– อา.8 ก.พ.58

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. , โรงเรียน

ส.14 ก.พ.58

สอบคัดเลือกเข้าเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ศ.20 ก.พ.58

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

จ.23 ก.พ.58

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้า ม.3

ฝ่ายวิชาการ

จ.23 ก.พ. – ศ.27 ก.พ.58

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียน

จ.2 มี.ค.- ศ.6 มี.ค.58

ประกาศผลสอบนักเรียน ม.3 และ ม.6  และสอบแก้ 0,ร(เฉพาะคนตก)

อาจารย์ประจำวิชา

ศ.6 มี.ค.58

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.7 มี.ค.58

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สอบผ่านคัดเลือกมอบตัวเข้าศึกษาต่อ นักเรียนโควต้ามอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4

โรงเรียน

ศ.13 มี.ค.58

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  ม.1 – ม.6

ฝ่ายวิชาการ

ศ.27 มี.ค.58

นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ  ปพ.1, ประกาศนียบัตร

โรงเรียน

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Sunday the 23rd.
Joomla Extensions