Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  1/2558

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

อ.2 มิ.ย.58

เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

โรงเรียน

อ.2 มิ.ย.58

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส.6 มิ.ย.58

มอบตัวนักเรียนประชุมผู้ปกครองและชำระค่าเล่าเรียน ,
ค่าเรียนพิเศษวันเสาร์  ภาคเรียนที่ 1/2558

โรงเรียน

ส.13 มิ.ย. 58

เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

     -เข้าแถวเวลา  08.30 น.

     -เข้าชั้นเรียน   09.00. – 12.00 น.

โรงเรียน

พฤ.18 มิ.ย.58

กิจกรรมวันไหว้ครู  ปฐมนิเทศ

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.26 มิ.ย.58

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (08.00 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระภาษาไทย

พ.1 ก.ค.58

วันสถาปนาลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ฝ่ายกิจกรรม

จ.20 ก.ค.58 – ศ.24 ก.ค.58

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.24 ก.ค.58

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

พ.29 ก.ค.58

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ฝ่ายกิจกรรม

พฤ.30 ก.ค.58

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

ศ.31 ก.ค.58

หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียน

ศ.7 ส.ค.58

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ศ.7 ส.ค.58

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

*หมายเหตุ ฝึกซ้อมกีฬาสี (16.30 น. – 18.00 น.)

ระหว่างวันที่ จ.6 ก.ค.58  - พฤ.6 ส.ค.58

โรงเรียน

อ.11 ส.ค.58

กิจกรรมวันแม่

ฝ่ายกิจกรรม

อ.18 ส.ค.58

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

(08.30 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ศ.4 ก.ย.58

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

จ.21 ก.ย.58 – ศ.25 ก.ย.58

สอบปลายภาค

โรงเรียน

ส.3 ต.ค.58

ปิดภาคเรียนที่ 1/2558

โรงเรียน

จ.2 พ.ย.58

เปิดภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียน

ส.7 พ.ย.58

มอบตัวนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Wednesday the 22nd.
Joomla Extensions