Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2558


ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  2/2558

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.2 พ.ย.58

เปิดภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียน

ส.7 พ.ย.58

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2558 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

ส.14 พ.ย.58

เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์

โรงเรียน

อ.1 ธ.ค.58

สอบธรรมศึกษา

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ส.5 ธ.ค.58

หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียน

จ.7 ธ.ค.– พ.9 ธ.ค.58

กีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์

โรงเรียน

พฤ.10 ธ.ค.58

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียน

จ.14 ธ.ค.58– พ.30 ธ.ค.58

รับใบสมัครโควต้าความสามารถพิเศษและยื่นใบสมัครโควต้าความสามารถพิเศษ

โรงเรียน

พ.16ธ.ค.– ศ.18 ธ.ค.58

เข้าค่ายลูกเสือ(ม.1-ม.3)

โรงเรียน

จ.21 ธ.ค.– ศ.25 ธ.ค.58

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จ.21 ธ.ค.58– อา.24 ม.ค.59

รับใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 จำหน่ายคู่มือสอบคัดเลือกม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ศ.8 ม.ค.59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

อา.10 ม.ค.59

คัดเลือกนักเรียนที่ยื่นใบสมัครโควต้าความสามารถพิเศษ

โรงเรียน

อ.19 ม.ค.59

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส.16 ม.ค.– อา.24 ม.ค.59

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.6 ก.พ.– อา.7 ก.พ.59

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. , โรงเรียน

ส.27 ก.พ. – อา.28 ก.พ.59

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. ,โรงเรียน

ส.13 ก.พ.59

สอบคัดเลือกเข้าเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

จ.15 ก.พ.- ศ.19 ก.พ.59

รับสมัครโควต้า ม.3

ฝ่ายวิชาการ

ศ.19 ก.พ.59

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

จ.22 ก.พ.59

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้า ม.3

ฝ่ายวิชาการ

จ.22 ก.พ. – ศ.26 ก.พ.59

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียน

จ.29 ก.พ.59

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

อ.1 มี.ค.- ศ.4 มี.ค.59

ประกาศผลสอบนักเรียน ม.3 และ ม.6  และสอบแก้ 0,ร    (เฉพาะคนตก)

อาจารย์ประจำวิชา

ส.5 มี.ค.59

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สอบผ่านคัดเลือกมอบตัวเข้าศึกษาต่อ

นักเรียนโควต้ามอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4

โรงเรียน

ศ.12 มี.ค.59

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  ม.1 – ม.6

ฝ่ายวิชาการ

พฤ.31 มี.ค.59

นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ  ปพ.1, ประกาศนียบัตร

โรงเรียน

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions