Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการดำเนินการ  ภาคเรียนฤดูร้อน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในระหว่างวันที่ 29  มี.ค. 59 7  มิ.ย. 59

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

จ.29 ก.พ.59

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4

โรงเรียน

จ.29 ก.พ. – อ.15 มี.ค.59

นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบซ่อมที่ติด 0 และ ร 

ภาคเรียนที่ 2/2558 และที่ตกค้าง

      หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 15  มีนาคม  2559

อ.ประจำวิชา

อา.6 มี.ค.59

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่สอบผ่านคัดเลือก

และนักเรียนโควตามอบตัวเข้าศึกษาต่อ

(ตั้งแต่เวลา 09.00  – 12.00น.)

โรงเรียน

พ.16 มี.ค.- ศ.25 มี.ค.59

นักเรียน ม1, ม.2,ม.4 และ ม.5  ที่ติด  0 และ ร  

ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาสอบซ่อมภาคเรียนที่ 2/2558 และที่ตกค้าง

     หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 25 มีนาคม  2559

อ.ประจำวิชา

ศ.1 เม.ย.59

- นักเรียน ม.3 และ ม.6  รับ ปพ.1 และ ประกาศนียบัตร

- ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

ฝ่ายวิชาการ

 

จ. 4 เม.ย.59 –พ. 4 พ.ค.59

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

    เวลา 08.30 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

    เวลา 09.00 -12.00 น. เรียนปรับพื้นฐาน

- นักเรียน  ม.1  และ ม.4  เรียนปรับพื้นฐานและ/ภาคฤดูร้อน

- นักเรียน  ม.2  และ ม.3  เรียนภาคฤดูร้อน

ฝ่ายวิชาการ

 

พ.6 เม.ย.59

หยุดวันจักรี

โรงเรียน

อ. 12 เม.ย.59

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รดน้ำขอพรอาจารย์

โรงเรียน ,ฝ่ายกิจกรรม

พ.13– ศ.15 เม.ย.59

หยุดวันสงกรานต์

โรงเรียน

พ.20 เม.ย.59

สั่งจองชุดนักเรียนกับทางร้านสยามชุดนักเรียน  พร้อมชำระเงิน

(ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น.) 

โรงเรียน

พ.4 พ.ค.59

วันสุดท้ายของการเรียนปรับพื้นฐานและเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียน

จ.9–พ.11 พ.ค.59

เข้าค่ายอบรมจริยธรรม ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต

โรงเรียน, ฝ่ายกิจกรรม

พฤ.19 พ.ค.59

นักเรียน ม.1-ม. 6 ซื้อหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา

พร้อมรับชุดนักเรียน

โรงเรียน

พฤ.2 มิ.ย.59

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (เลื่อนจากเดิมเปิด 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 2 มิ.ย.)

โรงเรียน

ส.4 มิ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

อ.7มิ.ย.59

นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

 

หมายเหตุ   วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบภายหลัง

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions