Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2559

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  1/2559

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

พฤ.2 มิ.ย.59

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียน

พฤ.2 มิ.ย.59

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส.4 มิ.ย.59

มอบตัวนักเรียนประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียน

พฤ.9 มิ.ย.59

กิจกรรมวันไหว้ครู  ปฐมนิเทศ

ฝ่ายกิจกรรม

ส.11 มิ.ย.59

เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

        -เข้าแถวเวลา  08.30 น.

        -เข้าชั้นเรียน   09.00. – 12.00 น.

โรงเรียน

ศ.24  มิ.ย.59

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (08.00 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระภาษาไทย

ศ.1 ก.ค.59

วันสถาปนาลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ฝ่ายกิจกรรม

พฤ.14 ก.ค.59

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ฝ่ายกิจกรรม

อ.19 ก.ค.59

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

พ.20 ก.ค.59

หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียน

จ.25 ก.ค.59

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.25 ก.ค.59 – ศ.29 ก.ค.59

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.5 ส.ค.59

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

พฤ.11 ส.ค.59

กิจกรรมวันแม่

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.19 ส.ค. 59

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

*หมายเหตุ    ฝึกซ้อมกีฬาสี (16.30 น. – 18.00 น.)

 ระหว่างวันที่ จ.11 ก.ค.59 - พฤ.18 ส.ค.59

โรงเรียน

ศ.2 ก.ย.59

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

จ.26 ก.ย.59 – ศ.30 ก.ย.59

สอบปลายภาค

โรงเรียน

จ.3 ต.ค.59

ปิดภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียน

จ.24 ต.ค.59

เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียน

ส.29 ต.ค.59

มอบตัวนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions