Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2559

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  2/2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ฝ่ายมัธยม)


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

อ.25 ต.ค59

เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียน

ส.29 ต.ค59

เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์

 

จ.31 ต.ค. 59

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด O,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส.5 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2559 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

จ.21 พ.ย.59

สอบธรรมศึกษา

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ศ.25พ.ย. 59

ส่งใบสอบซ่อมติด O,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.5 ธ.ค.59

หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียน

จ.12 ธ.ค.59

หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียน

อ.13 ธ.ค.– ศ.16 ธ.ค.59

กีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์

โรงเรียน

จ.19 ธ.ค.– ศ.30 ธ.ค.59

รับใบสมัครทดสอบความสามารถพิเศษและยื่นใบสมัครทดสอบความสามารถพิเศษ(ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

อ.20 ธ.ค.59

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด O,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

จ.19 ธ.ค.– ศ.23 ธ.ค.59

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559        *หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จ.19 ธ.ค.– อา.22 ม.ค.60

รับใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

จำหน่ายคู่มือสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ศ.13 ม.ค.60

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

อา.8 ม.ค.60

สอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

พฤ.19 ม.ค.60

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัย BSRU

ศ.20 ม.ค. 60

ส่งใบสอบซ่อมติด O,ร ครั้งที่ 2

 

ส.14 ม.ค.– อา.22 ม.ค.60

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.4 ก.พ.– อา.5 ก.พ.60

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. , โรงเรียน

ส.18 ก.พ. – อา.19 ก.พ.60

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. ,โรงเรียน

ส.11 ก.พ.60

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

จ.13 ก.พ.- ศ.17 ก.พ.60

รับสมัครโควตา ม.3 ต่อ ม.4(นักเรียน ม.3 สาธิตบ้านสมเด็จ)

ฝ่ายวิชาการ

จ.20 ก.พ.60

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.3 ต่อ ม.4 (นักเรียนม.3 สาธิตบ้านสมเด็จ)

ฝ่ายวิชาการ

พ.22ก.พ.60

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

จ.20 ก.พ. – ศ.24 ก.พ.60

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียน

ส.25 ก.พ. 60

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก   ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ  (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดี มอบตัว

เข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น.)

โรงเรียน

จ.27 ก.พ. – อ.7 มี.ค.60

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6 และสอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร  ภาคเรียนที่ 2/2559 และที่ตกค้าง หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 8  มีนาคม 2560

อ.ประจำวิชา

จ.13 มี.ค. 60

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ    ผ่านระบบออนไลน์และบอร์ดประกาศของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

จ.13 มี.ค.- ศ.17 มี.ค.60

สอบแก้ตัว  นักเรียน ม1, ม.2,ม.4 และ ม.5  ที่ติด  0 และ ร ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาสอบซ่อมภาคเรียนที่ 2/2559 และที่ตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

อ.ประจำวิชา

ศ.31 มี.ค.60

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions