Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคฤดูร้อน ปี 2560

ปฏิทินการดำเนินการ  ภาคเรียนฤดูร้อน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในระหว่างวันที่  22 ก.พ. 60 – 7 มิ.ย. 60

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

พ.22 ก.พ.60

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4

โรงเรียน

ส.25 ก.พ. 60

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ  (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดีมอบตัวเข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น.)

โรงเรียน

จ.27 ก.พ. – อ.7 มี.ค.60

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6 และสอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร  ภาคเรียนที่ 2/2559 และที่ตกค้าง

      หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 8  มีนาคม 2560

อ.ประจำวิชา

จ.13 มี.ค. 60

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

      หมายเหตุ    ผ่านระบบออนไลน์และบอร์ดประกาศของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

จ.13 มี.ค.- ศ.17 มี.ค.60

สอบแก้ตัว  นักเรียน ม1,ม.2,ม.4 และ ม.5  ที่ติด  0 และ ร ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาสอบซ่อมภาคเรียนที่ 2/2559 และที่ตกค้าง

     หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

อ.ประจำวิชา

ศ.31 มี.ค.60

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

 

จ.3 เม.ย.60 –พฤ.4 พ.ค.60

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

    เวลา 08.30 น.   นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

    เวลา 09.00 -12.00 น. เรียนปรับพื้นฐาน

- นักเรียน  ม.1  และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานและ/ภาคฤดูร้อน

- นักเรียน  ม.2  และ ม.3  เรียนภาคฤดูร้อน

ฝ่ายวิชาการ

 

พฤ.6 เม.ย.60

หยุดวันจักรี

โรงเรียน

อ. 11 เม.ย.60

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รดน้ำขอพรอาจารย์

โรงเรียน ,ฝ่ายกิจกรรม

พ.12– จ.17 เม.ย.60

หยุดวันสงกรานต์

โรงเรียน

ศ.21 เม.ย.60

สั่งจองชุดนักเรียนกับทางร้านสยามชุดนักเรียน  พร้อมชำระเงิน (ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น.) 

โรงเรียน

พฤ.4 พ.ค.60

วันสุดท้ายของการเรียนปรับพื้นฐานและเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียน

พฤ.11–ส.13 พ.ค.60

เข้าค่ายอบรมจริยธรรม ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต

โรงเรียน, ฝ่ายกิจกรรม

ศ.26 พ.ค.60

นักเรียน ม.1- ม. 6 ซื้อหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษาพร้อมรับชุดนักเรียน

โรงเรียน

พฤ.1 มิ.ย. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียน

ศ.2 มิ.ย. 60

นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.3 มิ.ย.60

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

 

หมายเหตุ   วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบภายหลัง

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions