Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2560


ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่  1/2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

พฤ.1 มิ.ย.60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียน

ศ.2 มิ.ย.60

นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.3 มิ.ย.60

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา 

ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

ส.10 มิ.ย.60

เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

        - เข้าแถวเวลา  08.30 น.

        - เข้าชั้นเรียน   09.00. – 12.00 น.

โรงเรียน

พฤ.15 มิ.ย.60

ทำบุญเลี้ยงพระตึกใหม่  08.00 - 12.00 น.

กิจกรรมวันไหว้ครู  ปฐมนิเทศ  13.00 น.

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.16 มิ.ย.60

มอบใบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา  (08.00 – 08.30 น.)

 

จ.26 มิ.ย.60

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (08.00 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ศ.30 มิ.ย.60

วันสถาปนาลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ฝ่ายกิจกรรม

พฤ.6ก.ค.60

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียน

จ.10 ก.ค.60

หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

อ.11 ก.ค.60

หยุดเรียนชดเชยวันเข้าพรรษา

 

จ.24 ก.ค.60

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.24 ก.ค.59 – พฤ 27 ก.ค.60

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.28 ก.ค.60

หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียน

ศ.4 ส.ค.60

เปิดสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ศ.11 ส.ค.60

กิจกรรมวันแม่

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.18 ส.ค.60

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์(08.00 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศ.25 ส.ค.60

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

*หมายเหตุ    ฝึกซ้อมกีฬาสี (16.30 น. – 18.00 น.)

 ระหว่างวันที่ อ.17 ก.ค.60 - พฤ. 24 ส.ค.60

โรงเรียน

ศ.1 ก.ย.60

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

จ.25 ก.ย.60 – ศ.29 ก.ย.60

สอบปลายภาค

โรงเรียน

จ.2 ต.ค.60

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียน

จ.30 ต.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียน

ส.4 พ.ย.60

มอบตัวนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions