Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  2/2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.30 ต.ค 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียน

จ.30 ต.ค. 60

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.30 ต.ค. 60 - พ.1พ.ย.60

เข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

โรงเรียน

ส.4 พ.ย.60

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

พฤ 9 พ.ย.60

สอบธรรมศึกษา

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ส.11 พ.ย. 60

เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์

โรงเรียน

ศ.24 พ.ย. 60

ส่งใบสอบซ่อมติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.11 ธ.ค.60

หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียน

อ.12 ธ.ค.– พฤ.14 ธ.ค.60

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

โรงเรียน

จ.18 ธ.ค.– ศ.22 ธ.ค.60

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560       

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จ.18 ธ.ค.– ศ.29 ธ.ค.60

รับใบสมัครทดสอบความสามารถพิเศษและยื่นใบสมัครทดสอบความสามารถพิเศษ(ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

จ.18 ธ.ค.60 – อา.21 ม.ค.61

รับใบสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2561 จำหน่ายคู่มือสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

อ.19 ธ.ค.60

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

อา.7 ม.ค.61

สอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

ศ.12 ม.ค.61

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ส.13. ม.ค.– อา.21 ม.ค.61

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ศ.19 ม.ค.61

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัย BSRU

ศ.19 ม.ค. 61

ส่งใบสอบซ่อมติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ส.3 ก.พ.– อา.4 ก.พ.61

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. , โรงเรียน

ส.10 ก.พ.61

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

จ.12 ก.พ.- ศ.16 ก.พ.61

รับสมัครโควตา ม.3 ต่อ ม.4  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3   

ฝ่ายวิชาการ

จ. 12ก.พ.-ศ.16 ก.พ.61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนชั้นม.6 

*หมายเหตุ  อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในสัปดาห์นี้ให้เรียบร้อย

อาจารย์ผู้สอน

จ.19 ก.พ.61

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.3 ต่อ ม.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3  

ฝ่ายวิชาการ

จ.19 ก.พ. – ศ.23 ก.พ.61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  นักเรียนชั้น ม. 1 - ม.5

โรงเรียน

พ.21ก.พ.61

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.24 ก.พ. 61

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก   ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ  (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดี มอบตัวเข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น.)

โรงเรียน

จ.26 ก.พ. – อ.6 มี.ค.61

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6 และสอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร ภาคเรียนที่ 2/2560 และที่ตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 9  มีนาคม 2561

อ.ประจำวิชา

ส.3 มี.ค. – อา.4 มี.ค.61

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. ,โรงเรียน

จ.12 มี.ค. 61

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ ผ่านระบบออนไลน์และบอร์ดประกาศของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

จ.12 มี.ค.- ศ.16 มี.ค.61

สอบแก้ตัว  นักเรียน ม1, ม.2,ม.4 และ ม.5  ที่ติด  0 และ ร ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาสอบซ่อมภาคเรียนที่ 2/2560 และที่ตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561

อ.ประจำวิชา

ศ.30 มี.ค.61

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  และนักเรียน ม.3 รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

อ.10 เม.ย.61

นักเรียน ม.6 รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Tuesday the 15th.
Joomla Extensions