Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการดำเนินการ  ภาคเรียนฤดูร้อน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

ในระหว่างวันที่  19 ก.พ. 61 – 2 มิ.ย. 61

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

จ.19 ก.พ.61

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4

โรงเรียน

ส.24 ก.พ. 61

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ  (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดีมอบตัวเข้าศึกษาต่อ(ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น.)

โรงเรียน

จ.26 ก.พ.- ศ.9 มี.ค.61

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา สอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร ผลการเรียนเดิมตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมที่ติด 0 และ ร  ภายในวันที่ 9  มีนาคม 2561

อ. ประจำวิชา

ฝ่ายวิชาการ

ศ.2 มี.ค. 61

อาจารย์ส่งผลการเรียนนักเรียน  ม.3 และ ม. 6

อ. ประจำวิชา

จ.5 มี.ค.61

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6

หมายเหตุ  ผ่านระบบออนไลน์และบอร์ดประกาศของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

อ.13 มี.ค.61

อาจารย์ส่งผลการเรียนนักเรียน  ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

 

พฤ.15 มี.ค. 61

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ    ผ่านระบบออนไลน์และบอร์ดประกาศของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

อ.13 มี.ค.- อ.20 มี.ค.61

นักเรียน ม1,ม.2,ม.4 และ ม.5 ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา

สอบแก้ตัว  ที่ติด  0 และ ร   ผลการเรียนเดิมตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

อ.ประจำวิชา

อ.20 มี.ค.61

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  

ฝ่ายกิจกรรม

จ. 2 เม.ย.61

นักเรียน ม.3 รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

จ.2 เม.ย.61 –ศ.4 พ.ค.61

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

          เวลา 08.30 น.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

          เวลา 09.00 -12.00 น. เรียนปรับพื้นฐาน

- นักเรียน  ม.1  และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานและภาคฤดูร้อน

- นักเรียน  ม.2  และ ม.3 เรียนภาคฤดูร้อน

ฝ่ายวิชาการ

 

ศ.6 เม.ย.61

หยุดวันจักรี

โรงเรียน

อ. 10 เม.ย.61

นักเรียน ม.6  รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

พ. 11 เม.ย.61

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รดน้ำขอพรอาจารย์

โรงเรียน ,ฝ่ายกิจกรรม

พฤ.12– จ.16 เม.ย.61

หยุดวันสงกรานต์

โรงเรียน

ศ.20 เม.ย.61

สั่งจองชุดนักเรียนกับทางร้านสยามชุดนักเรียน  พร้อมชำระเงิน

(ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น.) 

โรงเรียน

ศ. 4 พ.ค.61

วันสุดท้ายของการเรียนปรับพื้นฐานและเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียน

จ.7 พ.ค.–พ.9 พ.ค.61

เข้าค่ายอบรมจริยธรรม อ.ด่านช้าง  จ. สุพรรณบุรี

โรงเรียน, ฝ่ายกิจกรรม

ศ.25 พ.ค.61

นักเรียน ม.1-ม. 6 ซื้อหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา พร้อมรับชุดนักเรียน

โรงเรียน

จ.4 มิ.ย. 61

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียน

พ.6 มิ.ย. 61

นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.9 มิ.ย.61

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน


หมายเหตุ   วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบภายหลัง

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions