Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2561

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  1/2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.4 มิ.ย.61

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียน

พ.6 มิ.ย.61

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.9 มิ.ย.61

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา 

ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  กับอาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

พฤ.14 มิ.ย. 61

วันไหว้ครู

โรงเรียน

ศ.15  มิ.ย. 61

มอบใบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา  (08.00 – 08.30 น.)

โรงเรียน

ส.16 มิ.ย.61

เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ 09.00 –12.00 น.

     - เข้าแถวเวลา  08.30 น.

     - เข้าชั้นเรียน   09.00. – 12.00 น.

โรงเรียน

อ.26 มิ.ย.61

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (08.00 – 10.00 น.)

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ศ.29 มิ.ย.61

วันสถาปนาลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ฝ่ายกิจกรรม

อ.24 ก.ค.61

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียน

ศ.27 ก.ค.61

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

จ.30 ก.ค.61

หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

อ.31 ก.ค.61 – ศ. 3 ส.ค. 61

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ  อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.10 ส.ค.61

กิจกรรมวันแม่

ฝ่ายกิจกรรม

จ.20 ส.ค.61

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศ.24 ส.ค.61

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

*หมายเหตุ ฝึกซ้อมกีฬาสี (16.30 น. – 18.00 น.)

 ระหว่างวันที่ 16 ก.ค.61 – 24 ส.ค.61

โรงเรียน

จ.24 ก.ย.61 – ศ.28 ก.ย.61

สอบปลายภาค

โรงเรียน

จ.1 ต.ค.61

ปิดภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียน

พ.3 ต.ค.61 – ศ.5 ต.ค.61

เข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียน

จ.29 ต.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Wednesday the 19th.
Joomla Extensions