Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนที่  2/2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.29 ต.ค 61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียน

จ29 ต.ค. 61

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส.3 พ.ย.61

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2561 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

ส.10 พ.ย. 61

เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์

โรงเรียน

ศ.23 พ.ย. 61

ส่งใบสอบซ่อมติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

พฤ 29 พ.ย.61

สอบธรรมศึกษา

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

จ.10 ธ.ค.61

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียน

พ.12 ธ.ค.– ศ.14 ธ.ค.61

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

โรงเรียน

จ.17 ธ.ค.– ศ.21 ธ.ค.61

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561       

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จ.17 ธ.ค.– ศ.28 ธ.ค.61

รับใบสมัครทดสอบความสามารถพิเศษและยื่นใบสมัครทดสอบความสามารถพิเศษ(ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

จ.17 ธ.ค.61 – อา.20 ม.ค.62

- รับใบสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2562 
- จำหน่ายคู่มือสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

อ.18 ธ.ค.61

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

อา.6 ม.ค.62

สอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

ศ.11 ม.ค.62

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ส.12. ม.ค.– อา.20 ม.ค.62

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.19 ม.ค.62

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัย BSRU

จ.21 ม.ค. 62

ส่งใบสอบซ่อมติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ส.2 ก.พ.– อา.3 ก.พ.62

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. , โรงเรียน

ส.9 ก.พ.62

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

จ.11 ก.พ.- ศ.15 ก.พ.62

รับสมัครโควตา ม.3 ต่อ ม.4  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3   

ฝ่ายวิชาการ

จ. 11ก.พ.-ศ.15 ก.พ.62

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้นม.6 

*หมายเหตุ  อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในสัปดาห์นี้ให้เรียบร้อย

อาจารย์ผู้สอน

จ.18 ก.พ.62

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.3 ต่อ ม.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3 

ฝ่ายวิชาการ

อ.19 ก.พ. – จ.25 ก.พ.62

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  นักเรียนชั้น ม. 1 - ม.5

โรงเรียน

ศ.22ก.พ.62

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

ส.2 มี.ค. 62

- รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก   ความสามารถพิเศษ  (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดี

- มอบตัวเข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น.)

โรงเรียน

จ.4 มี.ค. – ศ.8 มี.ค.62

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6 และสอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร ภาคเรียนที่ 2/2561 และที่ตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 9  มีนาคม 2561

อ.ประจำวิชา

ส.2 มี.ค. – อา.3 มี.ค.62

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. ,โรงเรียน

อ.12 มี.ค. 62

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ  ผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ

ศ.29 มี.ค.62

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  และนักเรียน ม.3 รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ใบประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

อ.9 เม.ย.62

นักเรียน ม.6 รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบ ประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Wednesday the 19th.
Joomla Extensions