Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2562

ปฏิทินดำเนินการ  ภาคเรียนฤดูร้อน

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.62 - 8 มิ.ย.62

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

ศ.1 มี.ค.62

อาจารย์ส่งผลการเรียนนักเรียน ม.3 และ ม.6

อ.ประจำวิชา

ส.2 มี.ค.62

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ(กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดี มอบตัวเข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น)

โรงเรียน

อ.5 มี.ค.62

ประกาศผลการเรียนนักเรียนม.3 และ ม.6

หมายเหตุ  ผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ

อ.5 มี.ค.62 - ศ.8 มี.ค.62

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนติด O และ ร และผลการเรียนเดิมตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมแก้ไขผลการเรียนติด O และ ร

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

อ.ประจำวิชา

ฝ่ายวิชาการ

พ.13 มี.ค.62

อาจารย์ส่งผลการเรียนนักเรียน ม.1 ,ม.2, ม.4 และ ม.5

อ.ประจำวิชา

ศ.15 มี.ค.62

ประกาศผลการเรียนนักเรียน ม.1 ,ม.2, ม.4 และ ม.5

หมายเหตุ  ผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ

ศ.15 มี.ค.62 – ศ.22 มี.ค.62

นักเรียน ม.1 ,ม.2, ม.4 และ ม.5 ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน  ติด O และ ร และผลการเรียนเดิมตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมแก้ไขผลการเรียนติด O และ ร

ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

อ.ประจำวิชา

ศ.29 มี.ค.62

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6

ฝ่ายกิจกรรม

จ.1 เม.ย 62.– อ.30 เม.ย.62

เปิดเรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐาน  นักเรียน ม.1 ,ม.2 ,ม.3 และ ม.4

       เวลา 08.30 น.   นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

       เวลา 09.00 น.-12.00 น.    เรียนปรับพื้นฐาน

โรงเรียน

ศ.5 เม.ย. 62

นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

พฤ.11 เม.ย. 62

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รดน้ำขอพรอาจารย์

โรงเรียน,ฝ่ายกิจกรรม

ศ.12 เม.ย.62 – อ.16 เม.ย.62

หยุดวันสงกรานต์

โรงเรียน

ศ.19 เม.ย.62

สั่งจองชุดนักเรียนกับทางร้านสยามชุดนักเรียน พร้อมชำระเงิน

(ตั้งแต่เวลา  07.30-08.30)

โรงเรียน

อ.30 เม.ย.62

วันสุดท้ายของการเรียนปรับพื้นฐานและการเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียน

พ.1 พ.ค.62 – ศ.3พ.ค.62

เข้าค่ายอบรมจริยธรรม

โรงเรียน,ฝ่ายกิจกรรม

พ.29 พ.ค.62

นักเรียน ม.1-ม.6 ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน พร้อมรับชุดนักเรียน

โรงเรียน

จ.3 มิ.ย.62

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียน

พ.5 มิ.ย.62

นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.8 มิ.ย.62

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Wednesday the 22nd.
Joomla Extensions