Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่  1/2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

อ.4 มิ.ย.62

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียน

พ.5 มิ.ย.62

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.8 มิ.ย.62

ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา 

ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  กับอาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

พฤ.13 มิ.ย.62

วันไหว้ครู

โรงเรียน

ศ.14 มิ.ย.62

มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา  (08.00–08.30 น.)

โรงเรียน

ส.15 มิ.ย.62

เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ 09.00 –12.00 น.

        - เข้าแถวเวลา  08.30 น.

        - เข้าชั้นเรียน   09.00–12.00 น.

โรงเรียน

อ.25 มิ.ย.62

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (08.00–10.00 น.)

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จ.1 ก.ค.62

วันสถาปนาลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.12 ก.ค.62

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

โรงเรียน

อ.16 ก.ค.62

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

พ.17 ก.ค.62

หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียน

จ.29 ก.ค.62

หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

อ.30 ก.ค.62–ศ.2 ส.ค.62

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.9 ส.ค.62

กิจกรรมวันแม่

ฝ่ายกิจกรรม

ศ.16 ส.ค.62

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ส.17 ส.ค.62

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

*หมายเหตุ    ฝึกซ้อมกีฬาสี (16.30 น.–18.00 น.) ระหว่างวันที่ 8ก.ค.62–16ส.ค.62

ฝ่ายกิจกรรม

จ.23 ก.ย.62– ศ.27 ก.ย.62

สอบปลายภาค

โรงเรียน

จ.30 ก.ย.62

ปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียน

พ.9 ต.ค.62–ศ.11 ต.ค.62

เข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียน

จ.28 ต.ค.62

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Tuesday the 15th.
Joomla Extensions