Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562

ปฏิทินดำเนินการ  ภาคเรียนที่  2/2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ.28 ต.ค 62

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียน

จ.28 ต.ค. 62

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส.2 พ.ย.62

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

ส.9 พ.ย. 62

เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์

โรงเรียน

ศ.22 พ.ย. 62

ส่งผลใบสอบซ่อมแก้ตัว ติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ศ 29 พ.ย.62

สอบธรรมศึกษา

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

อา.8 ธ.ค.– อ.10 ธ.ค.62

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่  31

โรงเรียน

จ.16 ธ.ค.62– ศ.20 ธ.ค.62

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562       

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จ.16 ธ.ค.62 – อา.12 ม.ค.63

รับใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2562

จำหน่ายคู่มือสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

อ.17 ธ.ค.62

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ศ.10 ม.ค.63

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

ส.4 ม.ค.– อา.12 ม.ค.63

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ(ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

อา.19 ม.ค.63

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัย BSRU

จ.20 ม.ค. 63

ส่งผลใบสอบซ่อมแก้ตัว ติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ส.25 ม.ค.63

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

อา.26 ม.ค.63

สอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

จ.27 ม.ค. - พ.29 ม.ค.63

รับสมัครโควตา ม.3 ต่อ ม.4  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3   

ฝ่ายวิชาการ

ส.1 ก.พ.– อา.2 ก.พ.63

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. , โรงเรียน

อ.4 ก.พ.63

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.3 ต่อ ม.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3 

ฝ่ายวิชาการ

ศ.7 ก.พ.63

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

ประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

จ. 10 ก.พ.- ศ.14 ก.พ.63

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้นม.6 

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในสัปดาห์นี้ให้เรียบร้อย

อาจารย์ผู้สอน

ส.15 ก.พ. 63

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก   ความสามารถพิเศษ  (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดี

มอบตัวเข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.)

โรงเรียน

จ.17 ก.พ. – จ.24 ก.พ.63

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  นักเรียนชั้น ม. 1 - ม.5

โรงเรียน

ส.29 ก.พ. – อา.1 มี.ค.63

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. ,โรงเรียน

จ.2 มี.ค. – ศ.6 มี.ค.63

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6 และสอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร 

ภาคเรียนที่ 2/2562 และที่ตกค้าง

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 9  มีนาคม 2563

อ.ประจำวิชา

อ.10  มี.ค. 63

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ    ผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ

อ.31 มี.ค.63

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  และนักเรียน ม.3 รับใบแสดงผลการเรียน

 (ปพ.1) และ ใบประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

พฤ.9 เม.ย.63

นักเรียน ม.6 รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Thursday the 9th.
Joomla Extensions