Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563

ปฏิทินดำเนินการ  ภาคเรียนฤดูร้อน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

ในระหว่างวันที่  20 เม.ย. 63 – 1 มิ.ย. 63

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

ศ.8 พ.ค.63

สั่งจองชุดนักเรียนกับทางร้านสยามชุดนักเรียน พร้อมชำระเงิน

(ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.) 


โรงเรียน

อ.12 พ.ค.63 – ศ.22 พ.ค.63

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

      เวลา 08.30 น.        นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

      เวลา 09.00 -16.00 น.     เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน  ม.1  และ  ม.4  เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน


ฝ่ายวิชาการ

 

จ.25 พ.ค.63

นักเรียน ม.1- ม. 6 ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมรับชุดนักเรียน


โรงเรียน

พ.1 ก.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่  1/2563


โรงเรียน

 

หมายเหตุ   วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบภายหลัง

Saturday the 30th.
Joomla Extensions