Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

พ.1 ก.ค.63

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563  

นักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 -18 กรกฏาคม 2563

ที่ห้องวิชาการ  อ.ศิริพร  ทิพย์สิงห์ , อ.ธนัญญา คนอยู่

โรงเรียน

ศ.3 ก.ค.63

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.6 ก.ค.63

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน

อ.7 ก.ค.63

หยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.

โรงเรียน

พฤ.9 ก.ค.63

นักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

จ.27 ก.ค.63

หยุดชดเชยวันสงกรานต์

โรงเรียน

อ.28 ก.ค.63

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ศ.31 ก.ค.63

ส่งผลใบสอบซ่อมแก้ตัว ติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

จ.3 ส.ค.63

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

พ.12 ส.ค.63

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 

จ.24 ส.ค.63 – ศ.28 ส.ค.63

สอบกลางภาค

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศ.28 ส.ค.63

ส่งผลใบสอบซ่อมแก้ตัว ติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

อ.13 ต.ค.63

หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียน

ศ.23 ต.ค.63   

หยุดวันปิยมหาราช

โรงเรียน

จ.26 ต.ค.63 – ศ.30 ต.ค.63

สัปดาห์สอนชดเชยวันหยุดภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียน

จ.2 พ.ย.63 – ศ.6 พ.ย.63

สอบปลายภาค

โรงเรียน

จ.8 พ.ย.63 – ศ.13 พ.ย.63

ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียน

จ.23 พ.ย.63

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียน

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Wednesday the 17th.
Joomla Extensions