Plugin by Bonus Poker Codes

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2563

 

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่  2/2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้ดำเนินการ

จ. 23 พ.ย. 63

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียน

พ. 25 พ.ย. 63

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

ส. 28 พ.ย. 63

ประชุมผู้ปกครอง  ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2563

ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน

พฤ. 10 ธ.ค. 63

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียน

ศ.11 ธ.ค. 63

วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ มติ ครม.ย้ายจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563

มาเป็นวันนี้แทน 

 

 

   

จ. 21 ธ.ค.63 – อา.17 ม.ค.64

รับใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564

จำหน่ายคู่มือสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

พฤ 24 ธ.ค. 63

สอบธรรมศึกษา

โรงเรียน

ศ. 25 ธ.ค. 63

ส่งผลใบสอบซ่อมแก้ตัว ติด  0,ร ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ

พฤ. 31 ธ.ค. 63

หยุดวันสิ้นปี

โรงเรียน

ศ. 1 ม.ค. 64

หยุดวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียน

ศ. 8 ม.ค. 64

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียน

ส. 9 ม.ค.– อา.17 ม.ค. 64

รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4

ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

จ. 11 ม.ค. 64

รับใบสอบซ่อมนักเรียนติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

จ. 11 ม.ค. 64 – ศ.15 ม.ค. 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563       

*หมายเหตุ    อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ. 19  ม.ค. 64

วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค) 

มหาวิทยาลัย BSRU

ศ. 5  ก.พ.  64

ส่งผลใบสอบซ่อมแก้ตัว ติด  0,ร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

ส. 20  ก.พ. 64

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ม.1 และ ม.4

โรงเรียน

อา. 21 ก.พ. 64

สอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นใบสมัครความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

จ. 22  ก.พ. - พ.24 ก.พ. 64

รับสมัครโควตา ม.3 ต่อ ม.4  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3   

ฝ่ายวิชาการ

ศ. 26  ก.พ. 64

หยุดวันมาฆบูชา

โรงเรียน

จ. 1  มี.ค. 64

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.3 ต่อ ม.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ม.3 

ฝ่ายวิชาการ

พ. 3  มี.ค. 64

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

ประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ)

โรงเรียน

ส. 6  มี.ค. 64

รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก   ความสามารถพิเศษ  (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ) และโควตาเรียนดี

มอบตัวเข้าศึกษาต่อ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.)

โรงเรียน

จ. 8  มี.ค. – ศ. 12  มี.ค. 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563  นักเรียนชั้น ม. 6

โรงเรียน

ส. 13  มี.ค.– อา. 14  มี.ค. 64

สอบ O –Net  ม.3

สทศ. , โรงเรียน

จ. 15  มี.ค. – ศ. 19  มี.ค. 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563  นักเรียนชั้น ม. 1 – ม.5

โรงเรียน

ส. 27  มี.ค. – อา. 28 มี.ค. 64

สอบ O –Net  ม.6

สทศ. ,โรงเรียน

จ. 29  มี.ค. 64

ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียน ม.3 และ ม.6

อ.ประจำวิชา

จ. 29  มี.ค. – ศ. 2 เม.ย. 64

นักเรียน ม.3 และ ม.6 และสอบแก้ตัวที่ติด 0 และ ร   ภาคเรียนที่ 2/2563

หมายเหตุ  ส่งผลการสอบซ่อมภายในวันที่ 2  เมษายน 2564

ฝ่ายวิชาการ

อ. 6 เม.ย. 64

หยุดวันจักรี

โรงเรียน

พ. 7 เม.ย. 64

ประกาศผลการสอบปลายภาค ม.1 , ม. 2 , ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ    ผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ

อ. 13 –พฤ.15 เม.ย. 64

หยุดวันสงกรานต์

โรงเรียน

พ. 5 พ.ค. 64

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 พร้อมรับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)       และ ใบประกาศนียบัตร

ฝ่ายวิชาการ

 

*หมายเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Thursday the 25th.
Joomla Extensions