Plugin by Bonus Poker Codes

วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศเป็นประจำทุกปี  เพื่อมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐  ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเกียรติยศในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  


 

โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน ๑๒ คน ดังมีรายนาม ดังนี้

๑.รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับชั้น ม.ต้น  ประจำปี ๒๕๖๐

   ๑) เด็กหญิงจิดาภา            พุทธจรรยา       ชั้น      ม.๓/๑            เกรดเฉลี่ย  ๓.๙๐

   ๒) เด็กหญิงณัฏฐริณีย์         เทือกท้าว         ชั้น      ม.๓/๑            เกรดเฉลี่ย  ๓.๙๐


๒.รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต ) ประจำปี ๒๕๖๐

    นางสาวนิศานาถ          น้อยจันทร์วงศ์   ชั้น      ม.๖/๑             เกรดเฉลี่ย  ๓.๙๗


๓.รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.ปลาย (สายคณิต -อังกฤษ) ประจำปี ๒๕๖๐

     นางสาวนัทธ์หทัย                   ตั้งชฎาพร        ชั้น      ม.๖/๓             เกรดเฉลี่ย  ๓.๗๙


๔.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ระดับชั้น ม.ปลาย   ประจำปี ๒๕๖๐

     นางสาวอินทร์พร          ขำดี               ชั้น      ม.๖/๑  


๕.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปี ๒๕๖๐

     นายกิตติพันธ์              ศรีสุทโธ          ชั้น      ม.๖/๑


๖.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านกีฬา ระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    เด็กชายฐานพันธ์           สิงหวรวงศ์        ชั้น      ม.๓/๑


๗.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านกีฬา ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     นายตะวันศุกร์             อ่อนพิทักษ์       ชั้น      ม.๖/๒


๘.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเชียร์ ระดับชั้น ม.ต้น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    เด็กชายธนภัทร            กาญจนเสวี       ชั้น      ม.๓/๒


๙.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเชียร์ ระดับชั้น ม.ปลาย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    นางสาวกานต์ธิดา         อ่อนน้อม         ชั้น      ม.๖/๑


๑๐.รางวัลขวัญใจนักเรียนฝ่ายชาย          

     นายพีวิชญ์       พงษ์สวัสดิ์        ชั้น      ม.๖/๒


๑๑.รางวัลขวัญใจนักเรียนฝ่ายหญิง

     นางสาวอินทร์พร      ขำดี                    ชั้น      ม.๖/๑

Tuesday the 26th.
Joomla Extensions