Plugin by Bonus Poker Codes

ด่วน!! เรียกลำดับสำรอง เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

         

1. รายชื่อลำดับสำรองของผู้สอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2561

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษ (Gifted Program) 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ 

 

 2. กำหนดการรายงานตัว

    ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 18 โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)


3. รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4.1. หลักฐานการรายงานตัว

    4.1.1 ใบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

         (กรณีนักเรียนยังไม่ได้ใบ ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม โรงเรียนจะเรียกเก็บภายหลัง)

    4.1.2 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และชื่อนักเรียน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

    4.1.3 รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป


5. การดำเนินการรายงานตัวนักเรียน

    5.1.1 นำหลักฐานการมอบตัวมาให้ครบ

    5.1.2 ผู้ปกครองที่มอบตัวนักเรียน จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียน ยกเว้น บิดา มารดา และผู้ปกครองต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าคณะกรรมรับมอบตัว

    5.1.3 ผู้ปกครองที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียน

    5.1.4 ชำระเงินตามรายการต่าง ๆ ให้ครบ


6. การชำระเงิน

    ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ เป็นเงิน  16,500 บาท 

       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) เป็นเงิน 29,000 บาท

Wednesday the 22nd.
Joomla Extensions