Plugin by Bonus Poker Codes

มอบเกียรติบัตรคณะกรรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

-.6 พ.ย.61 อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

มีรายชื่อดังนี้ 
     1. นางสาวสาทิดา ดวงศรี                  ประธานนักเรียน
     2. นายศักยสรณ์ นางาม                    รองประธานนักเรียน
     3. นายธนกร สิทธาสกุล                    กรรมการ
     4. นางสาวอัญชิสา เครือเช้า              กรรมการ
     5. นายพรพงษ์ พสกภักดี                  กรรมการ
     6. นางสาวพิมพ์มาดา ธีรพงษกร         กรรมการ
     7. นายเตชินทร์ ไชยทองดี                กรรมการ
     8. นางสาวฉัตราภรณ์ รุ่งเฉลิมลักษณ์  กรรมการ
     9. นายยุทธพิชัย ภูสมตา                  กรรมการ
     10. นางสาวโมทนา ศรีสุทโธ             กรรมการ
     11. นายฮัสซัน สุไลมาน                   กรรมการ
     12. นายณัฏฐ์กร เจริญสินทวีกุล         กรรมการ
     13. นายเธียร อินทรกระทึก               กรรมการ
     14. นายเมธี พันธุลาภ                      กรรมการและเลขานุการ

Wednesday the 19th.
Joomla Extensions