Plugin by Bonus Poker Codes

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย ครั้งที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งยกเลิกการแข่งขันการตอบปัญหาประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีหลายโรงเรียนประสงค์จะขอให้เลื่อนการแข่งขันเนื่องจากมีการสอบกลางภาค และมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนน้อย จึงขอยกเลิกการแข่งขันในรายการดังกล่าว ทางโรงเรียนสาธิตฯขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและขอเชิญร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

Wednesday the 19th.
Joomla Extensions