Plugin by Bonus Poker Codes

ประกาศ! กำหนดการสอบวัดพื้นฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ในวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น.

ข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ)

หลังจากสอบเสร็จตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  นักเรียนถ่ายรูปเพื่อลงระบบสแกนใบหน้าแทนระบบสแกนลายนิ้วมือ

หมายเหตุ   นักเรียนที่สอบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และ กลุ่มที่ ๓

Saturday the 4th.
Joomla Extensions